Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Czym jest zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Zasiłek pogrzebowy to płatność dokonywana przez instytucję jaką jest ZUS, w celu pokrycia kosztów związanych z pogrzebem. Zasiłki pogrzebowe mają na celu pomóc rodzinie pogrążonej w żałobie w pokryciu kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi pogrzebowej. Świadczenia pogrzebowe mogą obejmować opłaty za balsamowanie, usługi kremacji lub pochówku, transport zmarłego, trumnę lub urnę, ogłoszenia nekrologu w gazetach i karty pamiątkowe. W niektórych przypadkach mogą one również zapewnić środki na pokrycie wydatków powiązanych, takich jak kwiaty i usługi cateringowe. Ważne jest, aby być świadomym wszelkich ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie przy korzystaniu z zasiłków pogrzebowych, aby wszystkie koszty związane z usługą mogły być odpowiednio pokryte.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy z ZUS w Polsce?

W Polsce zasiłek pogrzebowy jest w wysokości 4000 zł i nie jest on w żaden sposób uzależniony od dochodu osoby zmarłej. Generalnie przysługuje on członkowi rodziny a także obcej osobie lub pracodawcy, powiatowi, gminie czy domowi pomocy społecznej. Jest to kwota nie większa niż 4000 zł. Jeżeli poniesione koszty pogrzebu przypadają na więcej niż jedną osobę lub podmiot, wtedy taki zasiłek zostaje podzielony pomiędzy te osoby w sposób proporcjonalny do poniesionych kosztów pogrzebu. Sytuacja komplikuje się kiedy ciało zmarłego znajduje się poza granicami naszego kraju – wtedy konieczna jest usługa: międzynarodowy transport zwłok. Istnieje wiele bardzo doświadczonych i profesjonalnych firm, choćby takich jak anielski-orszak.pl, które pomogą rodzinie pożegnać się ze zmarłym.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Warto na początku dodać, że zasiłek pogrzebowy z ZUS przysługuje tylko z jednego tytułu. Zasiłki pogrzebowe muszą być przyznane po śmierci osoby zmarłej.

W jakich okolicznościach przysługuje zasiłek pogrzebowy?

 1. Ktoś, kto otrzymuje emeryturę z tytułu starości lub niepełnosprawności.
 2. Ktoś, kto otrzymuje emeryturę pomostową jako substytut innego dochodu.
 3. Osoba ubezpieczona w ZUS.
 4. Odbiorca nauczycielskiego zasiłku wyrównawczego,
 5. Ktoś, kto otrzymał świadczenia chorobowe lub rehabilitacyjne po wygaśnięciu ubezpieczenia.
 6. Ktoś, kto posiadał w dniu śmierci uprawnienia do renty lub emerytury.
 7. Niewidomy weteran wojenny, który otrzymał odszkodowanie finansowe,
 8. Osoba pobierająca świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.
 9. Osoba pobierająca rentę socjalną.
 10. Osoba, która zmarła w wyniku chorób zawodowych lub wypadków spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami.
 11. Osoba, która pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej lub wypadku powstałego w szczególnych okolicznościach.
 12. Bliski krewny osoby wymienionej w pkt od 1 do 4, oraz punkt 8 i 11.

 

Jakie dokumenty są wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS’u?

W Polsce jest dopuszczalne, aby akt zgony był wystawiony poza granicami kraju. Jeżeli akt zgonu będzie tymczasowy, w takim wypadku musi być wystawiony w Polsce. Dokumenty, które są wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS’u to:

 • Wniosek w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego.
 • Wymagany jest akt zgonu, akt urodzenia dziecka martwego lub dziecka z ustaloną przyczyną zgonu – z pełnym aktem urodzenia.
 • Poświadczone przez bank kopie rachunku kosztów pogrzebu muszą być przedłożone oprócz oryginałów, jeśli zostały dostarczone do banku.
 • Wszelkie dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym, takie jak krótkie akty stanu cywilnego.
 • Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie rentowe i emerytalne płatnika składek.

Kiedy złożyć dokumenty zasiłku pogrzebowego?

Wnioski o zwrot kosztów pogrzebu osoby zmarłej należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od jej śmierci. Po tym okresie reklamacje są niemożliwe do zgłoszenia i nie będą uznawane za ważne. Jeśli jednak posiadasz konkretne przyczyny, które spowodowały, że nie mogłeś złożyć wniosku, takie jak:

 • identyfikacja ciała lub odnalezienie ciała nastąpiło w późniejszym terminie.
 • wystąpiły okoliczności, na które nie miałeś wpływu.

wtedy masz możliwość złożenia dokumentów w ciągu 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym odbył się pogrzeb.

Konieczne w tym przypadku jest również dołączenie dokumentów, które mogłyby potwierdzić przyczynę opóźnienia. Mogą to być:

 • zaświadczenie z policji lub prokuratury.
 • odpis zupełnego aktu zgonu.
 • dokument wydany przez urząd.

 

Źródło: ZUS – zasiłki pogrzebowe.