Wszystko o rencie rodzinnej oraz o zwrocie emerytury/renty po śmierci świadczeniobiorcy

Komu przysługuje renta rodzinna? Czy jesteśmy zobowiązani zwrócić emeryturę po zmarłym, jeżeli przyszła już po śmierci? Jak długo uprawnieni jesteśmy do otrzymywania świadczenia? Na te i wiele innych pytań postaramy się skrupulatnie odpowiedzieć w poniższym artykule, zapraszamy do lektury.

RENTA RODZINNA

Renta z ZUS po zmarłej osobie przysługuje dzieciom, żonie i rodzicom. Następuje to w przypadku, gdy zmarły pracował i odprowadzał składki, pobierał rentę lub emeryturę z tytułu niezdolności do pracy, bądź był na świadczeniu przedemerytalnym lub zasiłku. Można również starać się o rentę po pracowniku, który w chwili śmierci nie był na rencie lub emeryturze, ale miał odpowiedni staż i odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne.

Gdzie składamy wnioski po rentę?

Wnioski po rentę składamy w odpowiednim oddziale ZUS lub KRUS dla miejsca zamieszkania osób starających się o dane świadczenie. Wysokość renty uzależniona jest od tego, ile osób się o nią ubiega po zmarłym. Wynosi ona 85%, gdy ubiega się o nią jedna osoba, natomiast nawet do 95%, gdy są to trzy osoby lub więcej. Jest to odpowiedni procent z kwoty świadczenia jakie przysługiwałoby zmarłemu z tytułu pobieranej renty/emerytury itp. Uprawnionym przysługuje jedna renta, która jest dzielona w równych częściach.

Komu renta przysługuje?

  1. dzieci zmarłego do ukończenia 16 roku życia (lub 25 roku życia, jeżeli się uczą)
  2. wdowa, która w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym
  3. jeżeli kobiecie brakuje pięciu lub mniej lat do spełnienia kryterium wieku, ZUS przyzna jej rentę po ukończeniu 50 lat
  4. jeżeli małżonkowie byli po rozwodzie lub żyli w separacji, warunkiem uzyskania renty po eksmężu jest pobieranie od niego alimentów
  5. gdy wdowa nie spełnia żadnego z tych warunków, a nie ma z czego żyć, może starać się o rentę okresową (maksymalnie dwuletnią, gdy bierze udział w szkoleniu podnoszącym jej kwalifikacje zawodowe)UWAGA! Sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje specjalny dodatek w wysokości 392,20 zł.

CO Z RENTĄ LUB EMERYTURĄ PO ZMARŁYM

Zgodnie z przepisami, renta lub emerytura należy się za cały miesiąc, nawet gdyby śmierć osoby uprawnionej nastąpiłaby pierwszego dnia miesiąca. W wypadku, gdyby renta/emerytura przyszła pierwszego dnia miesiąca i świadczeniobiorca nagle zmarł, rodzina nie musi zwracać przyznanej kwoty, bo należało się ono zmarłemu.

Bardzo często jednak, ZUS wypłaca świadczenia społeczne w ostatnich dniach miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który się należy. Jeżeli w takim wypadku osoba nie dożyła wypłaty, w takim wypadku rodzina powinna zwrócić pieniądze.

Co w wypadku, gdy pieniądze wpłynęły na konto i zostały już z niego wypłacone?

Nie zwracajmy ich! Jeżeli środki z ZUS/KRUS wpłynęły na konto bankowe, wypłaćmy je niezwłocznie nie ponosząc żadnych konsekwencji (najlepiej używając bankomatu). Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 6 maja 2009 r. (sygn, II UZP 2/09): jeśli nie da się ustalić, kto konkretnie wypłacił pieniądze z bankomatu, wtedy za zwrot nienależnie wypłaconej emerytury odpowiedzialny jest bank, a nie spadkobiercy.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, bądź interesuje Ciebie konkretny temat, napisz do Nas przez formularz kontaktowy tutaj, bądź zadzwoń do Naszej firmy, a Nasi pracownicy przygotują możliwie najbardziej wyczerpujący artykuł w Twojej sprawie. Możesz również zapoznać się z innymi Naszymi artykułami klikając w link: Poradnik

Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

Rozporządzenie ministra polityki społecznej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2711)